فرآیند A2O در واقع ارتقا یافت همان فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده می باشد که در آن برای حذف نیتروژن و فسفر دو واحد بی هوازی و آنوکسیک به آن اضافه شده است و برگشت لجن نیز از مخزن ته نشینی به واحد بی هوازی می باشد و از واحد هوادهی نیز یک لاین برگشت به آنوکسیک تانک خواهیم داشت. حذف نیتروژن و فسفر در تصفیه فاضلاب زمانی اهمیت پیدا می کند که منبع پذیرنده پساب تصفیه شده دریا، اقیانوس، رودخانه، دریاچه و یا به بیان عام آبهای سطحی باشد چرا که با ورود ترکیبات حاوی نیتروژن و فسفر به آبهای سطحی که منبع تغذیه مناسبی برای جلبک ها و خزه ها هستند باعث رشد جلبک ها و خزه ها شده و این گیاهان آبزی با مصرف اکسیژن محلول در آب باعث کاهش اکسیژن محلول در آب و مرگ آبزیان خواهد شد.

در ضمن زمانی که منبع پذیرنده پساب تصفیه شده چاه جاذب یاشد نیز حذف نیترات و فسفات اهمیت پیدا می کند چرا که با ورود این ترکیبات بر روی کیفیت آبهای زیرزمینی اثر گذاشته و باعث مسمومیت زا شدن آب و شیوع بیماری بر اثر مصرف آب می گردد. بر اثر بوجود آمدن این دو مشکل در آبهای زیر زمینی و آبهای سطحی، سازمان حفاظت محیط زیست محدوده استانداردی از غلظت این آلاینده ها در پساب تصفیه شده در نظر گرفته تا تخلیه پساب تصفیه شده تاثیرات منفی در منابع پذیرنده نگذارد.

ادامه مطلب ...