در شرایطی که مقدار COD به شکل اسیدهای چرب فرار برای حذف بیولوژیکی فسفر به تنهایی فراهم نباشد از حذف بیولوژیکی - شیمیایی کمک می‌گیریم. برای حذف بیولوژیکی فسفر در تصفیه فاضلاب نیاز به وجود حداقل ۲۰ گرم COD به شکل اسیدهای چرب فرار به ازای هر گرم فسفر می‌باشد. در صورتی که این نسبت برقرار نباشد و مقدار اسیدهای چرب فرار کم باشد می‌توان از حذف بیولوژیکی شیمیایی در تصفیه فاضلاب استفاده نمود. در این روش تنها به حدود ۲ گرم COD به ازای هر گرم فسفر نیاز می‌باشد.

در این فرایند عمدتاً از مواد منعقد کننده برای حذف بخشی از فسفر کمک می‌گیریم. این مواد را می‌توان در نقاط مختلفی از تصفیه‌خانه به فاضلاب اضافه نمود لیکن در هر حال باید مراقب اثر نامطلوب این مواد روی فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی علی‌الخصوص باکتری‌های نیترات‌ساز در فرایند نیتریفیکاسیون بود زیرا به تغییرات محیطی بسیار حساس می‌باشند. برای جلوگیری از بروز این مشکل به جای استفاده در خط (in-Line) از مواد منعقد کننده می‌توان از آن‌ها به صورت خارج از خط (off – Line) یا در جریان کناری در فرایند فستریپ استفاده نمود. دیاگرام فرایند. به طور شماتیک در شکل نشان داده شده است.

ادامه مطلب ...